Τα φορολογικά αδικήματα, που τελέσθηκαν μέχρι τις 6/11/2020 υπάγονται στο σύνολο των διατάξεων του Ν 4174/2013, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή του με το Ν 4745/2020, με τη διευκρίνιση ότι, ειδικά για την παραγραφή εφαρμόζεται το άρθρο 55 Α παρ. 3 Ν 4174/2013, ακόμα και μετά την κατάργηση του άρθρου 68 παρ. 2 Ν 4174/2013 με το άρθρο 92 Ν 4745/2020.

Όμοιες και οι ΑΠ 917/2022, 862/2022, 783/2022,  782/2022, 95/2022, 594/2021, ΕφΚρ 13/2021, ΤριμΠλημΘεσ. 295/2021. Όμοια και η ΑΠ 969/2021, σύμφωνα με την οποία για τις πράξεις της φοροδιαφυγής που τελέστηκαν το 2004 εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 21 Ν 2523/1997 για την παραγραφή. Αντιθ. οι ΤριμΕφΕυβοιας  1002021 και 101/2021, που δέχονται έναρξη χρόνου παραγραφής από το χρόνο τέλεσης της πράξης.