( άρθρα 216 ΠΚ, 170, 145, 349, 353  ΚΠΔ)

Η επικείμενη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής συνιστά λόγο απόρριψης του αιτήματος αναβολής.

Πλαστογραφία. Στοιχεία αντικειμενικής υπόστασης.

Ηθική αυτουργία. Όμοια η ισχύουσα διάταξη με την αντίστοιχη του πΠΚ.

Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Παραδεκτή η συμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό .

Αυτοτελείς ισχυρισμοί. Η απόρριψή τους απαιτεί ειδική αιτιολογία. Δεν απαιτείται για τους αρνητικούς της κατηγορίας ισχυρισμούς.

Εξέταση μαρτύρων. Απόλυτη ακυρότητα αν ο κατηγορούμενος αντιλέξει στην εξέταση μαρτύρων που δεν κλητεύθηκαν ή δεν γνωστοποιήθηκαν και το δικαστήριο αρνηθεί να τον ακούσει ή παραλείψει ν’ αποφανθεί.

Διόρθωση απόφασης. Αρμόδιος ο ΑΠ να προβεί στη διόρθωση ή συμπλήρωση της προσβαλλόμενης απόφασης, επί άσκησης αναίρεσης που δεν απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, μόνο εφόσον υπεισέρχεται στην έρευνα των αναιρετικών λόγων. Αν όμως η διόρθωση ή η συμπλήρωση αφορά κεφάλαιο της απόφασης που δεν προσβάλλεται με την αναίρεση, αρμόδιο είναι το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, στο οποίο και ο ΑΠ  παραπέμπει την υπόθεση.