Αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις του άρθρου 474 ΚΠΔ για την άσκηση της αίτησης αναίρεσης, αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κατ΄άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ. Η ανυπαρξία ή η αοριστία των λόγων αναίρεσης δεν μπορεί να συμπληρωθεί με άλλα, έξω από την αίτηση αναίρεσης έγγραφα ή με την άσκηση πρόσθετων λόγων, οι οποίοι προϋποθέτουν, σύμφωνα με το 509 ΚΠΔ, την ύπαρξη παραδεκτής αίτησης αναίρεσης. Παραδεκτή συμπλήρωση με παραπομπή σε λόγους αναίρεσης που αναφέρονται σε άλλο έγγραφο  υπάρχει μόνο όταν η έκθεση αναίρεσης περιέχει ρητή αναφορά στο εν λόγω έγγραφο , που είναι προσαρτημένο σ΄αυτήν και φέρει την υπογραφή του αναιρεσείοντος ή του πληρεξουσίου του δικηγόρου του και του  αρμοδίου υπαλλήλου, οπότε αυτό συναποτελεί με την έκθεση αναίρεσης αναπόσπαστο και ενιαίο ολικό κείμενο αναιρετικών λόγων . Η τυχόν έλλειψη υπογραφής του υπαλλήλου στο προσαρτημένο έγγραφο μπορεί να αναπληρώνεται από άλλο στοιχείο, που πιστοποιεί την διαδικαστική σύνδεση και ενοποίησή του με την έκθεση αναίρεσης ( ΟλΑΠ 2/2002, ΑΠ 280/2022, 69/2019).