«…

Ο Ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» όριζε στο άρθρο 1 ότι «Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: α) Ζώο είναι κάθε έμβιος οργανισμός, που συναισθάνεται και κινείται σε ξηρά, αέρα και θάλασσα. β) Ευζωία είναι το σύνολο των κανόνων, που πρέπει να εφαρμόζει ο άνθρωπος στα ζώα, αναφορικά με την προστασία τους και την καλή μεταχείρισή τους, έτσι ώστε να μην πονούν και υποφέρουν… και γενικά τη μέριμνα για το σεβασμό της ύπαρξής τους. γ) Ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο, που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς. δ) Δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς είναι κάθε μη άγριο ζώο, που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς και τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και φροντίδα του ιδιοκτήτη, κατόχου, συνοδού ή φύλακα του… ε) Αδέσποτο ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο συντροφιάς, το οποίο είτε δεν έχει κατοικία είτε βρίσκεται έξω από τα όρια της κατοικίας του ιδιοκτήτη, του κατόχου, του συνοδού ή του φύλακα του και δεν τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και τον έλεγχό τους… στ)…». Περαιτέρω με το άρθρο 16 περ. α΄ του ιδίου νόμου οριζόταν ότι: «Με την επιφύλαξη ειδικά προβλεπομένων περιπτώσεων της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, καθώς και της διάταξης του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 9 απαγορεύεται ο βασανισμός, ή η κακοποίηση, η κακή και βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε ζώου καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας κατ’ αυτού…» και τέλος η διάταξη του άρθρου  20 παρ. 2 όριζε ότι: «Οι  παραβάτες των περιπτώσεων α΄ και β΄ του άρθρου 16 τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) έως δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ». Τα άρθρα 1 έως 23 του Ν. 4039/2012 καταργήθηκαν με τη διάταξη του άρθρου 47 παρ. 6 του Ν. 4830/2021, πλην όμως η παρατεθείσα πράξη της κακοποίησης ή κακής και βάναυσης μεταχείρισης οποιουδήποτε είδους ζώου ουδέποτε κατέστη ανέγκλητη, προβλεπόμενη ήδη από τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 περίπτωση α΄ και 34 παρ. 2 του Ν. 4830/2021 ως πλημμέλημα, απειλούμενο με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή προσαρμοσμένη στο σύστημα ποινών του ήδη ισχύοντος Ποινικού Κώδικος (Ν. 4619/2019) και συγκεκριμένα χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων ορίζεται από δέκα (10) έως πενήντα (50) ευρώ.

…»