ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΠΑ)- ΑΝΑΔΟΧΗ- ΥΙΟΘΕΣΙΑ (ΓνμδτΕισΑΠ  3/2023).

  • Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας ΕΠΑ. Αποτελούν νπδδ με διοικητική και νομική αυτοτέλεια. 
  • Νομοθετικό πλαίσιο αναδοχής. Εποπτεία  της αναδοχής από τις ΕΠΑ. Αρμοδιότητες Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) για την τήρηση Εθνικού Μητρώου Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων. Πληροφοριακό Σύστημα Αναδοχής και Υιοθεσίας.
  • Δικαίωμα πρόσβασης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)  στα Εθνικά Μητρώα που τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα Αναδοχής και Υιοθεσίας, καθώς και δικαίωμα επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται σε αυτά. Δικαίωμα πρόσβασης της ΕΑΔ στα αρχεία ανηλίκων που τηρούνται στις ΕΠΑ (μεταξύ των οποίων και δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές παραγγελίες).
  • Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΓΚΠΔ) και Ν 4624/2019. Δεν απαιτείται η συγκατάθεση – και άρα παρέλκει η προηγούμενη ενημέρωση –  του υποκειμένου για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που το αφορούν, όταν, πλην άλλων περιπτώσεων, η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργου που εμπίπτει στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και εκτελείται από δημόσια αρχή ( ΣτΕ 194/2021 σκ. 6). Προϋποθέσεις νόμιμης επεξεργασίας  προσωπικών δεδομένων. Αρχές νομιμότητας, αναλογικότητας. Συνάφεια, προσφορότητα. Δημόσιο συμφέρον. Επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Προσωπικά δεδομένα που αφορούν σε ποινικές καταδίκες και αδικήματα. Η χορήγηση αντιγράφων των εγγράφων που τηρούνται στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (απλών ή και ειδικών κατηγοριών).

Για λήψη της γνωμοδότησης με αριθμό 3/2023 πατήστε εδώ.