ΑΠ 381/2023. Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Προϋποθέσεις εκτέλεσής του και λόγοι άρνησης εκτέλεσης. Δεν γίνεται έρευνα της ουσιαστικής βασιμότητας της κατηγορίας. Ως «διωκόμενος στην Ελλάδα» δεν μπορεί να θεωρηθεί ο μηνυόμενος, ούτε εκείνος εις βάρος του οποίου ενεργείται προκαταρκτική εξέταση.

«… Από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του Ν. 3251/2004, προκύπτει ότι το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης […]