Από τις διατάξεις των άρθρων 226 Α παρ. 1 , 2 πΚΠΔ και 227, 228  νΚΠΔ  συνάγεται ότι η κατάθεση του ανηλίκου θύματος των πράξεων του άρθρου 323Α παρ. 4 πΠΚ αναγιγνώσκεται στο δικαστήριο, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα του θύματος μετά το 18ο έτος της ηλικίας να παρίσταται αυτοπροσώπως κατά την ακροαματική διαδικασία Οι διατάξεις των άρθρων 227 παρ. 5  και 228  παρ. 5 ΚΠΔ είναι ειδικές και υπερισχύουν της γενικής  διάταξης  του άρθρου 357 παρ. 4 ΚΠΔ και επομένως ορθά το δικαστήριο ανέγνωσε τις καταθέσεις της παθούσας που ελήφθησαν με βάση τις ειδικές αυτές διατάξεις, παρόλο που αυτή ήταν παρούσα στην ακροαματική διαδικασία (ΑΠ 1090/2022).