«…με βάση την αποδιδόμενη στον ως άνω αναιρεσείοντα, με το κατηγορητήριο πράξη, ήτοι το αδίκημα της φοροδιαφυγής με την μορφή της έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ’εξακολούθηση, η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ(αρθ. 66 παρ.5 περ.β του ν.4174/2013, όπως ισχύει μετά το άρθρο 8 του ν. 4337/2015), το Ελληνικό Δημόσιο, που δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής νομιμοποιείτο ενεργητικά προς τούτο, καθόσον η έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων είναι αξιόποινη και όταν ο δράστης δεν διαφεύγει την πληρωμή φόρων, η δε ανωτέρω δήλωση έγινε με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζουν οι προαναφερθείσες διατάξεις των άρθρων 67,83 και 84 του Κ.Ποιν.Δ. Συνακόλουθα, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο με ορθή εφαρμογή των προαναφερθέντων ουσιαστικών διατάξεων και ορθή νομική προσέγγιση δέχθηκε, ότι το Δημόσιο νομιμοποιείται ενεργητικά να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, για την πράξη της έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων και ουδεμία ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο επήλθε.   ….»