«…

Κατά την διάταξη του άρθρου 509 ΚΠΔ «Εκτός από τους λόγους που αναφέρονται στην έκθεση για την αναίρεση (άρθρα 473 παρ. 2 και 474 παρ. 4), μπορεί να προταθούν και πρόσθετοι λόγοι, με έγγραφο που κατατίθεται δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συζήτηση της αναίρεσης ημέρα στον γραμματέα της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και συντάσσεται ατελώς σχετική έκθεση επάνω στα έγγραφα που κατατίθενται. Αν δεν τηρηθεί η παραπάνω προθεσμία, οι πρόσθετοι λόγοι είναι απαράδεκτοι…». Η προθεσμία έχει σκοπό την προπαρασκευή του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και των άλλων διαδίκων που μετέχουν στην συζήτηση της αναιρέσεως, προκειμένου να αποκρούσουν ή να υποστηρίξουν ανάλογα με το έννομο συμφέρον τους, τους πρόσθετους λόγους. Η προθεσμία δεν παρατείνεται ούτε για τους κατοίκους του εξωτερικού. Η ημέρα της κατάθεσης των πρόσθετων λόγων και η ημέρα της συζήτησης της αναίρεσης δεν συνυπολογίζονται για τον υπολογισμό της προθεσμίας των προσθέτων λόγων. Αν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας που έπρεπε να κατατεθεί το δικόγραφο των προσθέτων λόγων συμπέσει με εξαιρετέα ή Σάββατο, πρέπει να κατατεθεί την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και όχι την επομένη, γιατί διαφορετικά η δεκαπενθήμερη προθεσμία του νόμου που πρέπει να παρεμβάλλεται μεταξύ καταθέσεως των προσθέτων λόγων και συζητήσεως της αιτήσεως αναιρέσεως, θα είναι μειωμένη κατά μία ή περισσότερες ημέρες (ΑΠ1122/2020).

Στην προκειμένη περίπτωση το δικόγραφο των προσθέτων λόγων, που σημειωτέον από προφανή παραδρομή φέρει ως ημερομηνία συντάξεώς του «26.10.2022», κατατέθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στις 27 Σεπτεμβρίου 2022, όπως προκύπτει από την σχετική επ’ αυτού έκθεση της Γραμματέως της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ενώ ως ημέρα για την συζήτηση της αναιρέσεως είχε προσδιορισθεί η 12ηΟκτωβρίου 2022, οπότε και συζητήθηκε η υπόθεση. Επειδή λοιπόν το παραπάνω έγγραφο των προσθέτων λόγων, δεν κατατέθηκε δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από ως άνω δικάσιμο που είχε ορισθεί για την συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως, οι πρόσθετοι λόγοι είναι απαράδεκτοι λόγω μη τηρήσεως της παραπάνω προθεσμίας.

…”